Velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

 

Popis

Účel použití

Jako vnější vrstvy na veškeré neošetřené omítky a beton i na pevně držící nekřídující minerální a disperzní podkladové plochy.

Omítky jsou velmi vhodné jako krycí vrstva na kombinované tepelně izolační systémy Capatect a na systémy sanačních omítek.

Strukturní omítky Capatect SH jsou vysoce difúzní a po vyschnutí hydrofobní. Proto mají velmi značnou odolnost vůči znečistění a jsou do maximální míry odolné proti průmyslovým odpadním plynům a primárnímu napadení mikroorganismy.

Vlastnosti

snadné zpracování

vysoká prodyšnost pro vodní páry

minimální pnutí

odolné vlivům povětrnosti

mechanicky odolné

Balení / velikosti nádob

Vědro 25 kg, 24 vědra na paletě.

Barevné odstíny

Bílý jako skladové zboží, široká škála odstínů na objednání.

Na omítky na kombinované tepelně izolační systémy je nutno zvolit barevný odstín se součinitelem odrazivosti světla 25 a výše.
Vlivem použití přírodních písků může dojít k odchylkám barevných odstínů. Proto na souvislé plochy zpracovávejte jen materiály se stejným výrobním číslem nebo vzájemně smíchejte materiály s různým výrobním číslem.

Skladování

V chladném a nemrazivém prostředí. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 12 měsíců od data výroby.

Hustota

1.950 kg/m3

Pevnost v tahu

≥ 0,3 MPa

Reakce na oheň

A2

Pojivová báze

Emulze silikonových pryskyřic.

Propustnost vody (hodnota w)

W3

Propustnost vodních par (hodnota sd)

V1

Zpracování

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících látek a suché.

Úprava podkladového materiálu

Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

Nové omítky je třeba ponechat podle počasí 2 - 4 týdny vyschnout bez nátěru za účelem zatvrdnutí. Otíravé plochy nebo plochy, které uvolňují prach, a případná slinutá místa je nutno odstranit.

Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

Silně znečistěné omítky nebo plochy napadené řasami důkladně očistěte řádným okartáčováním nebo vysokotlakým přístrojem.

Plochy, napadené mechy a řasami:

Mechanicky odstraňte, napadené plochy napusťte dosyta přípravkem Capatox, a nechte důkladně vyschnout.

Omítky, které na povrchu uvolňují písek:

Okartáčujte za sucha a celou plochu dobře očistěte vodou. Naneste základní nátěr přípravkem AmphiSilan Koncentrát, ředěným vodou v poměru 1 : 1.

Staré nátěry minerálních nebo disperzních barev:

Pevné držící nezvětralé staré nátěry očistěte za sucha nebo za mokra. Nedržící zvětralé nátěry odstraňte důkladně obroušením nebo oškrábáním a chemicky nebo vysokotlakým přístrojem.

Opravy omítek:

Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.

Upozornění: U extrémně nasákavých, silně zvětralých nebo chemicky ošetřených podkladových ploch je nutno předem nanést základní nátěr přípravkem AmphiSilan Koncentrát, ředěným vodou v poměru 1 : 1 (spotřeba cca 200 až 300 g/m2).

Příprava materiálu

Materiál před použitím krátce promíchejte. Je-li třeba, upravte konzistenci naředěním max. 1% čisté vody.

Postup nanášení

Nanášejte hladítkem z nerez oceli, urovnejte do tloušťky zrnitosti a ještě v mokrém stavu upravte strukturu plastovým nebo nerezovým hladítkem.

Aby se zabránilo nepravidelnostem ve struktuře povrchu, je třeba, aby ucelené plochy byly zpracovávány najednou a omítka vždy napojována do mokré vrstvy. K tomu je nutné nasadit podle plochy fasády dostatečný počet pracovníků.

Aby se zachovaly speciální vlastnosti, nesmí se výrobky Capatect řady SH míchat s jinými výrobky. Omítky nejsou vhodné na vodorovné plochy, vystavené působení vody.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Základní nátěr: Capatect Putzgrund v barevném odstínu blízkém odstínu finální omítky.

Spotřeba

Capatect SH-Reibputz 15: cca 2,4 kg/m2

Capatect SH-Reibputz 20: cca 2,9 kg/m2

Capatect SH-Reibputz 30: cca 3,9 kg/m2


Spotřeba závisí na povaze podkladu (Směrné hodnoty bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Podmínky při zpracování

Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání nesmí poklesnout pod +5°C. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště nebo silného větru. Pozor na nebezpečí nočních mrazů!

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu mezi 12 a 24 hodinami (podle zrnitosti). Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba vysychání prodlužuje.

Čistění nářadí

Nástroje čistěte ihned po použití vodou.